Z kim współpracujemy?

“Marzymy o tym, aby w każdej społeczności w Polsce osoby LGBT+ poczuły się w pełni u siebie. W końcu.”

DZIAŁANIA:
Wzmac­nianie osób i grup, które chcą two­rzyć otwarte spo­łecz­no­ści, prze­ka­zują mini granty, pod­po­wia­dają, jak mądrze wspie­rać, uła­twiają dzia­ła­nie.

Mobi­li­zacja sojusz­ni­ków do dzia­ła­nia i odważ­nego wspie­ra­nia osób LGBT+.
Budu­jemy spo­łecz­ność ludzi, dla któ­rych ważne jest two­rze­nie lokal­nych i oddol­nych dzia­łań na rzecz osób LGBT+ poza dużymi mia­stami.

“Stowarzyszenie My, Rodzice tworzy grupa ludzi, która ma za sobą coming outy swoich dzieci i innych członków rodziny, przyjaciół.”

DZIAŁANIA:

Wsparcie osób LGBTQIA i ich rodzin.

Działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat.

Prowadzenie rzecznictwa na rzecz ustanowienia prawa równościowego.

Kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób biseksualnych, homo-seksualnych oraz transpłciowych.

Działania edukacyjne na rzecz ogółu społeczeństwa, rodziców, kadry pedagogicznej, młodzieży i mediów.

Wpływanie na kształt edukacji szkolnej.

Reagowanie na przejawy nierównego traktowania i dyskryminacji osób LGBTQIA. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA w społeczeństwie.

Budowanie ruchu sojuszniczego.

Współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi osoby wspierające osoby LGBTQIA.

“Mieliśmy wspólny cel: stworzyć przestrzeń (dosłownie i w przenośni), która będzie kształtować i integrować lokalną społeczność LGBT+ […] zapewnić aktywistom i aktywistkom
wsparcie w budowaniu świata otwartego na różnorodność.”

DZIAŁANIA:

Zapewnianie porad psychologicznych i prawnych, organizacja grup wsparcia, wydarzeń kulturalnych i integracja społeczności LGBT+.

“Czyżówka 43 – to adres, pod którym każdy może czuć się jak u siebie w domu.
To miejsce, stworzone z myślą o osobach LGBT+. Tu możesz być sobą i czuć się z tym wspaniale!”

DZIAŁANIA:

Krakowskie Centrum Równości DOM EQ to 120 m kw bezpiecznej przestrzeni. Dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i otwartej dla wszystkich. Lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i heteroseksualnych. A także dla osób nie identyfikujących się z żadną tożsamością płciową i seksualną.

“Działamy na rzecz osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych (LGBT) i ich bliskich, poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań edukacyjnych dla różnych grup zawodowych oraz budowanie szerokiego ruchu sojuszniczego.”

DZIAŁANIA:

KPH współpracuje z szeregiem ekspertów i ekspertek, którzy pobierają wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych, np. za prowadzenie szkoleń, tłumaczenia, przygotowywanie tekstów, analiz i ekspertyz. Dodatkowo udzielają pomocy z zakresów tematycznych takich jak np. pomoc prawna, organizacja konferencji, wydawanie publikacji, szkolenia dla kadry szkolnej czy medycznej, kampanie społeczne.

Praca KPH odbywa się głównie w biurze organizacji w Warszawie, w którym organizowane są także wydarzenia, prowadzona jest pomoc prawna i psychologiczna, oraz które użyczane jest bezpłatnie innym organizacjom na ich potrzeby.

“Lambda Warszawa jest organizacją działającą na rzecz wsparcia osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na orientację psychoseksualną lub tożsamość płciową, jak również tych, które z tych powodów doświadczały bądź doświadczają dyskryminacji i przemocy.”

DZIAŁANIA:

Organizacja profesjonalnych szkoleń

i warsztatów antydyskryminacyjnych dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Wspieranie różnego rodzaju podmiotów we wdrażaniu polityki antydyskryminacyjnej

i działań równościowych, branie udziału w eventach pracowniczych i działanie na rzecz budowania świadomości o problemach społeczności LGBTQAIP+ w życiu codziennym i miejscu pracy.