Z kim współpracujemy?

„Marzymy o tym, aby w każdej społeczności w Polsce osoby LGBT+ poczuły się w pełni u siebie. W końcu.”

DZIAŁANIA:
Wzmac­nianie osób i grup, które chcą two­rzyć otwarte spo­łecz­no­ści, prze­ka­zują mini granty, pod­po­wia­dają, jak mądrze wspie­rać, uła­twiają dzia­ła­nie.

Mobi­li­zacja sojusz­ni­ków do dzia­ła­nia i odważ­nego wspie­ra­nia osób LGBT+.
Budu­jemy spo­łecz­ność ludzi, dla któ­rych ważne jest two­rze­nie lokal­nych i oddol­nych dzia­łań na rzecz osób LGBT+ poza dużymi mia­stami.

„Stowarzyszenie My, Rodzice tworzy grupa ludzi, która ma za sobą coming outy swoich dzieci i innych członków rodziny, przyjaciół.”

DZIAŁANIA:

Wsparcie osób LGBTQIA i ich rodzin.

Działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat.

Prowadzenie rzecznictwa na rzecz ustanowienia prawa równościowego.

Kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób biseksualnych, homo-seksualnych oraz transpłciowych.

Działania edukacyjne na rzecz ogółu społeczeństwa, rodziców, kadry pedagogicznej, młodzieży i mediów.

Wpływanie na kształt edukacji szkolnej.

Reagowanie na przejawy nierównego traktowania i dyskryminacji osób LGBTQIA. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA w społeczeństwie.

Budowanie ruchu sojuszniczego.

Współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi osoby wspierające osoby LGBTQIA.

„Mieliśmy wspólny cel: stworzyć przestrzeń (dosłownie i w przenośni), która będzie kształtować i integrować lokalną społeczność LGBT+ […] zapewnić aktywistom i aktywistkom
wsparcie w budowaniu świata otwartego na różnorodność.”

DZIAŁANIA:

Zapewnianie porad psychologicznych i prawnych, organizacja grup wsparcia, wydarzeń kulturalnych i integracja społeczności LGBT+.

„Czyżówka 43 – to adres, pod którym każdy może czuć się jak u siebie w domu.
To miejsce, stworzone z myślą o osobach LGBT+. Tu możesz być sobą i czuć się z tym wspaniale!”

DZIAŁANIA:

Krakowskie Centrum Równości DOM EQ to 120 m kw bezpiecznej przestrzeni. Dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i otwartej dla wszystkich. Lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i heteroseksualnych. A także dla osób nie identyfikujących się z żadną tożsamością płciową i seksualną.

„Działamy na rzecz osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych (LGBT) i ich bliskich, poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań edukacyjnych dla różnych grup zawodowych oraz budowanie szerokiego ruchu sojuszniczego.”

DZIAŁANIA:

KPH współpracuje z szeregiem ekspertów i ekspertek, którzy pobierają wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych, np. za prowadzenie szkoleń, tłumaczenia, przygotowywanie tekstów, analiz i ekspertyz. Dodatkowo udzielają pomocy z zakresów tematycznych takich jak np. pomoc prawna, organizacja konferencji, wydawanie publikacji, szkolenia dla kadry szkolnej czy medycznej, kampanie społeczne.

Praca KPH odbywa się głównie w biurze organizacji w Warszawie, w którym organizowane są także wydarzenia, prowadzona jest pomoc prawna i psychologiczna, oraz które użyczane jest bezpłatnie innym organizacjom na ich potrzeby.

„Lambda Warszawa jest organizacją działającą na rzecz wsparcia osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na orientację psychoseksualną lub tożsamość płciową, jak również tych, które z tych powodów doświadczały bądź doświadczają dyskryminacji i przemocy.”

DZIAŁANIA:

Organizacja profesjonalnych szkoleń

i warsztatów antydyskryminacyjnych dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Wspieranie różnego rodzaju podmiotów we wdrażaniu polityki antydyskryminacyjnej

i działań równościowych, branie udziału w eventach pracowniczych i działanie na rzecz budowania świadomości o problemach społeczności LGBTQAIP+ w życiu codziennym i miejscu pracy.

Na tej stronie korzystamy z narzędzi własnych lub zewnętrznych, które przechowują małe pliki (cookie) na Twoim urządzeniu. Pliki cookie są zwykle używane w celu umożliwienia prawidłowego działania witryny (pliki cookie techniczne), generowania raportów użytkowania nawigacji (pliki cookie zawierające statystyki) oraz odpowiedniego reklamowania naszych usług/produktów (pliki cookie służące do profilowania). Możemy bezpośrednio wykorzystywać techniczne pliki cookie, ale masz prawo zdecydować, czy włączyć statystyczne i profilujące pliki cookie.
Włączając te pliki cookie, pomagasz nam oferować lepsze doświadczenia.

Niektóre treści lub funkcje tutaj nie są dostępne ze względu na Twoje preferencje dotyczące plików cookie!

This happens because the functionality/content marked as „%SERVICE_NAME%” uses cookies that you choosed to keep disabled. In order to view this content or use this functionality, please enable cookies: click here to open your cookie preferences.